Kleine hulpverlening

Hiervoor heeft de brandweer van Heemstede een speciaal voertuig voor ingericht. Deze rukt oa uit bij ongevallen met beknelling, waterongevallen, reinigen wegdek, liftopsluitingen, wateroverlast, gaslekkage's, stormschade, kortsluiting en dieren in nood. Voor elke uitruk is er wel iets van speciaal gereedschap in het voertuig aanwezig. Daarnaast beschikt de brandweer van Heemstede over diverse trolley's waar voor diverse inzetten verschillend materiaal kan worden nagebracht met een materiaalbus.


Foto: Jan Kol Jr.

Treinincidentscenario's (TIS)

Een Treinincidentscenario of TIS is een gestandaardiseerde typering voor een incident op of rond een spoorweg. Het is in feite de spoorwegvariant van de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. Een TIS regelt de benodigde opschaling, zowel van de hulpdiensten als van de spoorwegmaatschappij en spoorbeheerder (ProRail). De opschaling van de hulpdiensten kan per regio of locatie verschillen.

De scenario's zijn ingedeeld in 5 groepen:
TIS 1: Verstoring treindienst
TIS 2: Brand
TIS 3: Aanrijding of ontsporing
TIS 4: Gevaarlijke stoffen
TIS 5: Bommelding

Elke groep van TIS'en kent een verdeling over vier verschillende omvangen, waarbij 1 de kleinste is en 4 de grootste of meest complexe. Gekozen is voor de benamingen 'zeer beperkt' - 'beperkt' - 'ernstig' - 'zeer ernstig' en niet voor de bij de brandweer gangbare gradaties 'klein' - 'middel' - 'groot' - 'zeer groot'. Dit is gedaan om verwarring bij centralisten op de AC's te voorkomen: het aantal ingezette tankautospuiten loopt bij de vier gradaties van een TIS niet synchroon met die bij een kleine, middelgrote, grote en zeer grote brand (of ongeval).

TIS 1

TIS 1 betreft vrijwel altijd een bedrijfsmatige onderbreking voor de spoorwegen, zonder dat dringende hulp van de hulpdiensten daarvoor nodig is.

TIS 1.1: een storing waarbij vertragingen ontstaan van meer dan 5 maar minder dan 30 minuten.
TIS 1.2: een storing waarbij vertragingen ontstaan van meer dan 30 minuten.
TIS 1.3: totale versperring.
TIS 1.4: totale versperring met uitstraling naar een groot gedeelte van het land.

TIS 2

Bij TIS 2 gaat het om scenario's waarbij sprake is van brand. Ook hierbij bestaan er vier categorieën of gradaties.

TIS 2.1: een bermbrand.
TIS 2.2: een kleine brand in trein of station.
TIS 2.3: een grote brand in een trein.
TIS 2.4: een grote brand in een station of tunnel.

TIS 3

TIS 3 beschrijft de scenario's van aanrijdingen en botsingen waarbij slachtoffers betrokken zijn, variërend van een aanrijding met één klein voertuig tot een zeer ernstige aanrijding waarbij meerdere slachtoffers betrokken zijn en de treinstellen ernstig beschadigd zijn.

TIS 3.1: aanrijding trein met een persoon, (brom)fiets of voorwerp.
TIS 3.2: aanrijding trein met rangeerdeel of klein wegvoertuig (auto/bestelbus en dergelijke).
TIS 3.3: ontsporing met slachtoffers of aanrijdingen trein met andere trein of groot wegvoertuig (bus/vrachtauto) waardoor wagenstellen niet vervormd, gekanteld of gestapeld zijn.
TIS 3.4: ontsporing met slachtoffers of aanrijdingen trein met andere trein, groot wegvoertuig of object waardoor wagenstellen vervormd, gekanteld of gestapeld zijn.

TIS 4

TIS 4 is gereserveerd voor de gevaarlijke stoffen en komt daardoor vooral voor op de Betuweroute. De classificatie is hier iets anders dan bij de andere scenariotypen.

TIS 4.1: een klein ongeval met gevaarlijke stoffen, zoals een druppelende afsluiter of blazende veiligheid.
TIS 4.2: een brand waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
TIS 4.3: een ontsnapping van een gevaarlijke stof waarbij de effecten beperkt blijven tot het brongebied.
TIS 4.4: een ongeval met gevaarlijke stoffen waarbij duidelijk sprake is van een effectgebied.

TIS 5

Met TIS 5 worden de scenario's beschreven waarin sprake is van bommelding, bomvinding of bomexplosie. De classificatie varieert van 1, een bommelding, tot 4, een daadwerkelijke explosie.

TIS 5.1: anonieme bommelding of verdacht gedrag.
TIS 5.2: verdacht voorwerp of bomvinding op de vrije baan.
TIS 5.3: verdacht voorwerp of bomvinding in trein op station, op station of in tunnel.
TIS 5.4: bomexplosie in trein, station of in tunnel.


Triage betekend verdelen. Er zijn 3 klassen, T1 tot T3.

Triage verhoogt de overlevingskans en is een continue proces.

Omschrijving T1 (A, B, C-instabiele gewonden)
Gewonden wiens leven onmiddellijk wordt bedreigd door obstructie van de ademwegen en/of stoornissen van de ademhaling en/of circulatie.

Omschrijving T2 (op termijn A, B, C-instabiele gewonden)
Gewonden wiens leven na enkele uren wordt bedreigd door een obstructie van de ademwegen, stoornissen van de ademhaling en/of circulatie of die gevaar lopen op ernstige infecties of invaliditeit, wanneer zij niet binnen 6 uur na oplopen van het letsel behandeld worden.

Omschrijving T3 (A, B, C-stabiele gewonden)
Gewonden die niet bedreigd worden door een ademwegobstructie, stoornissen van de ademhaling en/of circulatie, ernstige infectie of invaliditeit. Zij hoeven niet voor medisch operatieve behandeling naar het ziekenhuis.

Vliegtuigongevalscenario

Een Vliegtuigongevalscenario of VOS is een gestandaardiseerde typering voor een incident op of rond een luchthaven waarbij een vliegtuig betrokken is. Het is in feite de luchthavenvariant van de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. Een VOS regelt de benodigde opschaling, zowel van de hulpdiensten als van de luchthavendiensten. De opschaling van de hulpdiensten kan per regio en luchthaven verschillen. De lokale benaming van een VOS verschilt per luchthaven.

Schiphol
Vliegtuigalarmeringen kunnen volgens de alarmregeling van Amsterdam Airport Schiphol in verschillende vormen voorkomen: oplopend van VOS 1 tot VOS 7. 'VOS' staat hierbij voor Vliegtuig Ongeval Schiphol, het cijfer geeft de zwaarte van het alarm aan:

VOS 1 - 'pan pan call', een waarschuwing van de piloot dat iets niet in orde is (dit kan van alles zijn).
VOS 2 - 'mayday call', een waarschuwing dat er een serieus probleem is, minder dan 50 personen aan boord.
VOS 3 - 'mayday call', een waarschuwing dat er een serieus probleem is, 50-250 personen aan boord.
VOS 4 - 'mayday call', een waarschuwing dat er een serieus probleem is, 250 of meer personen aan boord.
VOS 5 - 'crash', minder dan 50 personen aan boord.
VOS 6 - 'crash', 50-250 personen aan boord.
VOS 7 - 'crash', 250 of meer personen aan boord.